Practicas en Maceda: PROGRAMA “CAMPUS RURAL” DIRIXIDAS AO ESTUDANTADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO 2023/2024

O Programa Campus Rural é unha iniciativa desenvolvida polo Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico (MITECO), en colaboración co Ministerio de Universidades e as Universidades
Públicas Españolas, que permitirá que estudantado universitario de calquera titulación oficial poida
levar a cabo prácticas académicas en municipios de menos de 5000 habitantes en zonas rurais con
problemas de despoboamento, a través de entidades cuxas dependencias estean situadas nas zonas
obxecto da iniciativa, xa se trate de concellos, mancomunidades e outros organismos. Tamén en
asociacións, Cámaras de Comercio ou fundacións sen ánimo lucro e empresas legalmente constituídas.
As prácticas ofertadas deben ter un carácter formativo e cumprir os requisitos establecidos no Real
Decreto 592/2014, do 11 de xullo, polo que se regulan as prácticas académicas externas do
estudantado universitario, así como na normativa interna da Universidade de Vigo.
Visto o convenio subscrito polo MITECO e a Universidade de Vigo,
Unha vez vista a Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, as disposicións aplicables da Lei 38/2003, do 17
de novembro, Xeral de Subvencións e as súas normativas de desenvolvemento.
En virtude das facultades que lle outorgan a Lei orgánica 2/2023, de 22 de marzo, do Sistema
Universitario e o artigo 72 do Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro, polo que se aprobaron os Estatutos
desta universidade,
ESTA REITORÍA RESOLVE
1. Convocar, en réxime de concorrencia competitiva, bolsas para a realización de prácticas
universitarias no medio rural que se xestionarán de acordo coas bases reguladoras que figuran no
anexo I.
2. Publicar esta convocatoria e as bases que a regulan no taboleiro da sede electrónica
sede.uvigo.gal/ e no portal de bolsas da web da Universidade de Vigo.
Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer un recurso perante a
xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte da
publicación da presente resolución, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo,
reguladora da Xurisdición Contencioso-administrativa.
Así e todo, as persoas interesadas poderán optar por interpoñer contra esta resolución un recurso de
reposición, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte da publicación da presente resolución,

perante o mesmo órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpoñer un recurso contencioso-
administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimación presunta de recurso

de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 124.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Salir de la versión móvil